LiJDA jaunimo darbuotojas

Lietuvoje jaunimo darbuotojų sąvoka kol kas nėra apibrėžta.

JAUNIMO DARBUOTOJAS – apibrėžiamas pagal 2013 m. patvirtintą Jaunimo darbuotojų veiklos aprašą, tai pilnametis asmuo, dirbantis su jaunais žmonėmis jų laisvalaikiu,siekiantis asmeninio ir socialinio jaunų žmonių tobulėjimo tiek per individualų darbą su skirtingais asmenimis, tiek dirbdamas su grupėmis bei turintis šiam darbui reikalingų kompetencijų.

Darbas su jaunimu reikalauja profesionalaus žmogaus. Tam neužtenka vien pašaukimo, reikalaujama tam tikrų kompetencijų, kuriomis pasižymintis jaunimo darbuotojas gebėtų dirbti su jaunais žmonėmis. Tam, kad galima būtų pagelbėti jaunam žmogui spręsti iškilusias problemas, jaunimo darbuotojas turi turėti tam tikrą žinių bei įgūdžių bagažą. Žinios, gebėjimai ir kompetencijos turi būti nuolatos lavinami įvairiuose neformaliojo ugdymo metodika pagrįstuose mokymuose.

Vienas iš svarbiausių būdų, vystyti kokyišką darbą su jaunimu Lietuvoje – jaunimo darbuotojų kompetencijų ugdymas bei tobulinimas. Turi būti kalbama ir apie kritinį mąstymą, atsakomybę bei sąmoningumą. Žinoma, būtina, kad jaunimo darbuotojai Lietuvos Respublikoje būtų pripažinti ir įteisinti, nes dabartinėje visuomenėje su jaunimu dirbantys asmenys tampa pagrindiniu įrankiu, galinčiu užtikrinti, kad bus siekiama kokybiško darbo su jaunimu, bus vadovaujamasi darbo su jaunimu principais ir stengiamasi atliepti jaunimo poreikius.

DARBO SU JAUNIMU PRINCIPAI

  • supratimo – suvokia jauną žmogų kaip besiformuojančią asmenybę, sugeba įsijausti į jo patyrimus, išgyvenimus, suvokia jauną žmogų supančią aplinką ir pasitelkia ją vykdydami veiklas jauno žmogaus labui;
  • pagarbos – supranta ir gerbia jauną žmogų ir jauno žmogaus apsisprendimus, kurie nedaro žalos pačiam jaunam žmogui ir aplinkiniams;
  • pavyzdingumo – suvokia, kad savo veiksmais ir pavyzdžiu daro įtaką jaunam žmogui, todėl elgiasi atitinkamai, atsižvelgdami į jauno žmogaus poreikius ir brandumą;
  • konfidencialumo ir teisingumo – atlikdami savo funkcijas, laikosi konfidencialumo principo, jei tai neprieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams;
  • profesionalumo – aiškiai apsibrėžia savo vaidmenį darbe su jaunais žmonėmis, laikosi pagarbaus ir konstruktyvaus santykio su jaunais žmonėmis, kolegomis ir kitais jauno žmogaus aplinkos asmenimis.

Darbas su jaunimu gali vykti įvairių sričių įstaigose ir organizacijose, darbo temos apibrėžiamos pagal jaunų žmonių poreikius, todėl darbe su jaunimu yra remiamasi neformaliojo ugdymo principais, tačiau ne visoms darbo su jaunimu formoms ir ne visoms tikslinėms grupėms neformalusis ugdymas yra tinkamas ir / ar reikalingas.

PAGRINDINĖS DARBO SU JAUNIMU FORMOS

Atvirasis darbas su jaunimu – tai darbo su jaunimu forma, paremta darbo su jaunimu principais ir taikoma atviruosiuose jaunimo centruose ir erdvėse.

Mobilus darbas su jaunimu – tai  viena iš darbo su jaunimu formų, paremta veiklos pasiūlymų lankstumu, mobilumu, t. y. vykdoma šį darbą dirbantiems fiziškai nuvykstant į vietoves, kurių  nėra darbo su jaunimu infrastruktūros ir nukreipta į ten esančius, gyvenančius jaunus žmones bei jų gyvenamąją aplinką.

Darbas su jaunimu gatvėje  – tai darbo su jaunimu forma, vykdoma ne institucinėje aplinkoje, bet (tiesiogiai) neformaliose jaunimo susibūrimo vietose (viešos erdvės, gatvės, parkai, kavinės, sporto aikštynai, renginiai, diskotekos, klubai ir kt.), ir yra nukreipta į jaunus žmones, kurie yra nepasiekiami vykdant kitas darbo su jaunimu formas.

Jaunimo darbuotojo veiklos aprašas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.448855